Privacy beleid

Wie zijn we

DBox Storage respecteert de privacy van bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers die geen verband houden met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door de Website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van de privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “de website”): DBox Storage
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): De Borger Verhuis, wonende te Gentsesteenweg 319, 9240 Zele, ondernemingsnummer BE0769.269.980.


Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website of de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden. of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De inhoud van de website

Alle merken, foto’s. teksten, commentaren, illustraties (animatie) foto’s, videobeelden/geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren, vereisen meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt. Worden wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van een gerechtelijke procedure.

 

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:

de toegang van een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken
verwijder alle informatie die de fascinatie van de website kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren.


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
• vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
• voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die -a zelf oploopt. of derden of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U onthoudt zich naar aanleiding hiervan van enige actie tegen de beheerder.
Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website in een geschil verwikkeld raakt, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door De Borger Verhuis. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd, is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. In het bijzonder door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: rent@dboxstorage.be.

Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop u niet bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig niet met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.
Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke persoon het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het opvragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen. Stuur een e-mail naar het volgende adres: rent@dboxstorage.be .
Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonlijke gegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die de privacy van die persoon (personen) schendt. De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de websitebeheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk bepaalde duur.

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor jou in te richten en het inloggen te vergemakkelijken.
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens.
Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:
– Geen andere cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf. Raadpleeg de contactpagina.

Deze privacyverklaring geldt vanaf 1 augustus 2022 tot nader order.